Visitatierapport

In de tweede helft van 2016 heeft Bo-Ex opdracht gegeven om een maatschappelijke visitatie uit te laten voeren. Daarmee wordt vier à vijf jaar terug gekeken of Bo-Ex haar beloften op het gebied van volkshuisvesting is nagekomen. De resultaten zijn bekend. Uit het visitatierapport blijkt dat Bo-Ex goede eindcijfers heeft. Hiermee zijn wij heel blij. Want het is een goed resultaat!

Betrouwbaar, sociaal en betrokken, dat zijn de belangrijkste kernwaarden die belanghebbenden noemen als zij aan Bo-Ex denken. Dit kwam terug in vrijwel alle gesprekken die de visitatiecommissie heeft gevoerd. Alle belanghebbenden spreken, met uitzondering van een deel van de huurders, met ontzag over de inzet en prestaties van Bo-Ex. Volgens de gemeente Utrecht presteert Bo-Ex beter dan de andere Utrechtse corporaties. De beoordeling besloeg de periode 2012 - 2015 en deels 2016.

Beoordeling

Presteren naar opgaven en ambities         7,5
Presteren volgens belanghebbenden7,2
Presteren naar vermogen7,3
Governance7,1


Samengevat
De beoordelingen scoren boven de gestelde norm voor een 7. Bo-Ex scoort op alle prestatievelden een ruim voldoende of hoger. Dit betekent dat de corporatie de gemaakte Prestatieafspraken of haar eigen ambities realiseert en in een aantal gevallen zelfs overtreft. Zowel de inhoudelijke prestaties van Bo-Ex als de tevredenheid over de mate van invloed op het beleid en de relatie en wijze van communicatie beoordelen belanghebbenden gemiddeld als ruim voldoende. Bo-Ex gaat zeer sober en doelmatig om met haar middelen en scoort goed ten opzichte van vergelijkbare corporaties. Het interne toezicht is op orde. Ook de externe legitimering scoort goed.

Meer informatie
samenvatting van het visitatierapport (januari 2017)
visitatierapport 2016
bestuurlijke reactie op het rapport
www.visitaties.nl voor ons visitatierapport en dat van andere corporaties