Governance

Goed bestuur (good governance)
Bo-Ex is lid van de branchevereniging Aedes, vereniging voor woningcorporaties. Het lidmaatschap van Aedes is gekoppeld aan de AedesCode. In de AedesCode is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en uitgewerkt. Door zich te binden aan de AedesCode laten corporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren. De code geldt voor alle corporaties die lid zijn van Aedes. Ze zijn daarop aanspreekbaar.  

Governance Woningcorporaties
Bo-Ex hanteert overeenkomstig de Aedescode de Governancecode Woningcorporaties 2015. Deze geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de Raad van Commissarissen. In de Governancecode Woningcorporaties 2015 zijn de normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording, eerlijkheid, betrouwbaarheid en interne beheersing vastgelegd. Bo-Ex past de Governancecode in haar geheel toe. 

Gedrags- en integriteitscode en klokkenluidersregeling
Bo-Ex heeft een gedrags- en integriteitscode en een Klokkenluiderregeling. Hierin kunt u lezen wat we verstaan onder integriteit en waar bij ons de grenzen liggen. We streven ernaar zo integer mogelijk te zijn in de omgang met klanten, leveranciers, relaties, elkaar en met bedrijfseigendommen. 

Visitatie
Een van de onderwerpen in de Governancecode Woningcorporaties is dat de corporatie zich een keer in de vier jaar laat visiteren door een erkende en onafhankelijke visitatiecommissie. In juni 2016 heeft Bo-Ex de laatste opdracht voor Visitatie gegeven. De uitkomst daarvan en het rapport vindt u op een aparte websitepagina: Visitatierapport

Downloads

- Governance woningcorporaties
Integriteitscode
- Jaarplan en begroting 2019 en meer jaren
- Klokkenluiderregeling
- Mandaterings- en procuratieregeling
- Ondernemingsplan 2016 - 2020
- Prestatieafspraken 2019-2023
- Profielschets RvC
- Rooster van aftreden RvC
- Reglement voor het bestuur van Bo-Ex
- Reglement voor de RvC van Bo-Ex
Reglement auditcommissie
- Reglement financieel beleid en beheer
Reglement werving en selectie 
- Reglement Remuneratiecommissie
- Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle treasury
- Visie op toezicht en besturen
- Statuten Bo-Ex
- Investeringenstatuut Bo-Ex
- Treasury- en beleggingsstatuut