Nieuwsbericht

Open brief aan de gemeente Utrecht

vrijdag 27 januari 2017

door Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW)

De Utrechtse woningcorporaties willen 3.000 sociale huurwoningen bouwen op nieuwbouwlocaties.

De STUW, Stichting Utrechtse Woningcorporaties, doet de gemeente Utrecht een aanbod in een open brief. De corporaties staan klaar om de binnenstedelijke nieuwbouwplannen aan te vullen met 3.000 broodnodige sociale huurwoningen. Zij doen een dringend beroep op de Utrechtse gemeenteraad om de Utrechters met de lage inkomens een volwaardige plek te geven in deze plannen.

Volgens de corporaties ontbreekt het nu aan aandacht voor de sociale huur in de gesprekken over de nieuwbouwlocaties in de stad. En de corporaties staan klaar om deze leemte in te vullen. Maud Hoezen, directeur STUW: “In de plannen voor 10.000 nieuwbouwwoningen in de Merwedekanaalzone wordt nauwelijks gerept over sociale huur. Maar ook op andere plekken in de stad, zoals de 2e Daalsedijk en de Cartesiusdriehoek, missen we concrete afspraken over sociale huur. Vandaar ons aanbod om dit op te lossen met de nieuwbouw van 3.000 woningen.”

De behoefte aan sociale huurwoningen groeit. Alle partijen in Utrecht zijn zich bewust van de noodzaak tot het bouwen van extra sociale huurwoningen de komende jaren. Daarnaast heeft Utrecht altijd achter het ideaal van de ongedeelde stad gestaan. Een stad waarin arm en rijk niet van elkaar gescheiden leven. De stad waarin bouwprojecten lang 30% sociale huur moesten bevatten.

De corporaties vinden dat het nu tijd is om die idealen concreet te maken. De corporaties staan klaar om de koop- en vrijesectorhuurwoningen die gebouwd worden in de nieuwe wijken, aan te vullen met huizen voor mensen die aangewezen zijn op sociale huur. Ze willen ook hier investeren in betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen. Ze hebben de gemeenteraad aangeboden om mee te denken én te doen om sociale huur een volwaardige plek te geven in de nieuwe wijken van de stad.