Warmtewet

Staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons gemakkelijk e-mailen.

  Warmtewet

 • Waarom is er een warmtewet?

  De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een zelfvoorzienend (lokaal) warmtenet. Deze bescherming is om twee redenen nodig:

  ● Warmte is een eerste basisvoorziening. De overheid zorgt ervoor dat iedereen basisvoorzieningen zoals water, stroom en gas heeft. Warmte valt hieronder.

  ● Consumenten en bedrijven zijn volledig afhankelijk van hun warmteleverancier. Afnemers van warmte met blokverwarming, WKO of stadsverwarming kunnen niet overstappen naar een andere warmteleverancier. De warmtewet zorgt ervoor dat consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan een lokaal warmtenet niet meer moeten betalen dan consumenten en bedrijven met een eigen Cv-ketel.

 • Wat is een warmtenet?

  Een warmtenet  is het totaal van leidingen dat binnen een complex de warmte transporteert van de hoofdinstallatie naar de woningen en eventuele andere ruimten. Een aantal van onze warmte netten zijn niet verbonden met andere warmtenetten. Een aantal warmtenetten in onze complexen zijn eigendom van Bo-Ex maar u rekent af met Eneco.

 • Wat is een collectieve installatie/ blokverwarming?

  Als uw woning is aangesloten op een collectieve installatie, dan betekent dit dat alle woningen en eventuele andere ruimten in het complex via één of meerdere gemeenschappelijke Cv-ketels van warmte voorzien worden. U heeft zelf geen Cv-ketel. Dit wordt ook ‘blokverwarming’ genoemd.

 • Welke eisen stelt de warmtewet aan de leveringsovereenkomst?

  Een warmteleverancier moet een warmteovereenkomst met zijn verbruikers sluiten. 
  In artikel 3 van de Warmtewet staat uitgelegd aan welke eisen de warmteovereenkomst moet voldoen. Een overeenkomst tot levering van warmte wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval de volgende gegevens: 

  ● De gegevens en het adres van de warmteleverancier.

  ● Een duidelijke en volledige omschrijving van de te leveren goederen en diensten. In dit geval is dat warmte en/of warm tapwater.

  ● Een duidelijke en volledige omschrijving van de kwaliteitsniveaus van de te leveren warmte en/of warm tapwater, Denk hierbij aan de minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte. En aan de prijzen en voorwaarden waaronder de warmte en/of warm tapwater wordt geleverd.

  ● De voorwaarden voor opschorting of beëindiging van de overeenkomst door u of door ons.

  ● Een omschrijving van vergoedingen bij een ernstige storing in de levering van warmte en/of warm tapwater.

  ● Een omschrijving van terugbetalingsregelingen als de geleverde warmte en/of warm tapwater niet aan de afgesproken kwaliteitsniveaus voldoen.

  ● De klachten- en geschillenregeling die u als afnemer/bewoner kan volgen.

  ● Dat het Nederlands recht van toepassing is.

  Deze leveringsovereenkomst kan onderdeel zijn van het huurcontract. Of bestaan uit een aparte overeenkomst. Al heeft u een aparte overeenkomst voor de levering van warmte/warm tapwater met Bo-Ex dan betaalt u toch één bedrag voor huur en levering warmte.

 • Wanneer mag de warmteleverancier mij afsluiten?

  Uw leverancier mag u afsluiten in de volgende situaties:

  ● als u zelf afgesloten wilt worden;

  ● als u fraude of misbruik pleegt;

  ● bij een onveilige situatie;

  ● als de overeenkomst met uw warmteleverancier afloopt;

  ● als u (lange tijd) uw rekeningen niet betaalt.

 • Hoe meet Bo-Ex mijn warmteverbruik?

  Wij meten uw warmteverbruik met behulp van warmtekostenverdelers. Een warmtekostenverdeler is een apparaat dat per radiator het verbruik meet. Bij al onze woningen met blokverwarming zijn op bijna alle radiatoren warmtekostenverdelers aangebracht. Met behulp van een gigajoulemeter in het ketelhuis meten wij de totale hoeveelheid Gigajoules die door de verwarmingsinstallatie in uw complex wordt geproduceerd. Met behulp van de warmtekostenverdelers bepalen we u aandeel in het totale warmteverbruik.

  Bo-Ex heeft nog niet in al haar complexen met blokverwarming, gigajoulemeters. Een aantal complexen worden nog altijd afgerekend op kuubs. Bo-Ex is aan het onderzoeken of het aanpassen van het systeem binnen haar complexen mogelijk is en/of dit financieel redelijk is. Als dit niet het geval is zal er later een omrekening plaatsvinden van kuubs naar Gigajoules.

 • Wanneer worden de meters uitgelezen?

  Bo-Ex beschikt over verschillende type meters. We hebben radiografische meters en vloeistofverdampingsmeters. Een aantal van onze complexen worden door ons uitgelezen en aantal door de firma Ista.

  ● In het geheugen van de radiografische meters worden meerdere meterstanden opgeslagen. Deze meterstanden kunnen op afstand uitgelezen worden. Hiervoor hoeft de woning niet betreden te worden.

  ● De standen van de vloeistofverdampingsmeters kunnen niet betrouwbaar opgenomen worden tijdens het stookseizoen, wanneer een radiator aanstaat heeft dit invloed op de meterstand. Aan het eind van het stookseizoen (mei 2014) worden de standen van de vloeistofverdampingsmeters opgenomen. Voor de afrekening hebben we echter de stand op 1 januari nodig. Aan de hand van het aantal graaddagen en de meterstand in mei wordt de meterstand per 1 januari 2014 bepaald. De organisatie die toezicht houd op de naleving van de Warmtewet, de ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft aangegeven dat dit de methode is waarmee de meterstand bepaald dient te worden voor woningen met vloeistofverdampingsmeters. 

 • Welke kosten mag Bo-Ex mij in rekening brengen?

  Wij mogen drie soorten kosten bij u in rekening brengen: verbruik van warmte, vastrechtkosten en de kosten voor een warmtewisselaar. Deze vindt u terug op uw jaarafrekening.

 • Waar betaal ik voor?

  U betaalt voor de warmte die u verbruikt om uw huis en water te verwarmen. Per 1 januari 2014 zijn er maximumtarieven voor warmte. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) stelt deze elk jaar vast. U vindt deze tarieven op de website van ACM.

 • Worden mijn kosten hoger of lager?

  Door de invoering van de Warmtewet kunnen de kosten van individuele gebruikers toenemen of afnemen. Dit heeft twee oorzaken:

  ● Bij de servicekostenafrekening werd een groot deel van de kosten (bij de meeste complexen 50% van de kosten) gelijkmatig verdeeld over alle afnemers. De invloed van het individuele gebruik was hierdoor relatief beperkt. In de tarieven van de Warmtewet wordt het aandeel van de vaste kosten bij de meeste gebruikers veel kleiner. Naar  verwachting wordt dit gemiddeld nog maar 20%. Het gevolg hiervan is dat wanneer u meer warmte afneemt dan het gemiddelde in het complex, de kosten stijgen. Neemt u minder warmte af dan het gemiddelde, dan dalen de kosten.  Ook kunnen de tarieven voor vastrecht stijgen tot het maximum of dalen als deze boven het maximale vastgestelde bedrag (die het ACM heeft vastgesteld) stijgen
  ● Bij de servicekostenafrekening werden in het verleden door ons liggingscorrecties toegepast. De Warmtewet staat dit niet meer toe. Als u een woning huurt die vanuit het oogpunt van energieverbruik ongunstig ligt, gaat u waarschijnlijk meer betalen dan u gewend bent.

 • Hoe wordt de wettelijke maximumprijs bepaald?

  De maximumprijs voor warmte is gebaseerd op alle kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde warmte als wanneer hij een gasaansluiting/ individuele Cv-ketel zou hebben. Verbruikers op het warmtenet betalen op deze manier niet meer dan voor gas. Uitleg over de wijze waarop deze maximumprijs wordt bepaald kunt u vinden op de website van de ACM, bij het onderdeel tarieven.

 • Waarom is het tarief niet bij alle complexen hetzelfde?

  De kosten die wij maken om warmte te kunnen leveren, verschillen per complex. Ieder complex heeft andere kosten. Dit is onder andere afhankelijk van het type verwarmingssysteem, het aantal woningen en het type warmtekostenverdelers.

 • Is koken op elektriciteit inbegrepen bij de maximumprijs?

  Nee. De kosten voor het koken op elektriciteit moet u apart betalen.

 • Is koken op gas inbegrepen bij de prijs?

  Nee. De kosten voor het koken op gas moet u apart betalen.

 • Zit het gebruik van warm tapwater al in de prijs?

  Ja. In de maximumprijs zitten de kosten van verwarming van uw huis én voor verwarming van uw tapwater. Deze twee kostenposten samen mogen niet hoger zijn dan de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld. Alleen de kosten voor het verwarmen van water maken onderdeel uit van de Warmtewet.

 • Moet ik mijn waterverbruik apart betalen?

  Ja, deze zijn niet meegenomen in de kosten en rekent u af met een andere leverancier.

 • Wat is een liggingcorrectie?

  Als uw woning (vanuit het oogpunt van energieverbruik) een ongunstige locatie heeft in het gebouw (uw woning ligt bijvoorbeeld op de bovenste verdieping) past Bo-Ex momenteel een liggingcorrectie toe. Zo betaalt u als huurder van zo’n woning niet meer dan uw buren midden in het gebouw. Aan de hand van de kenmerken van uw woning (bijv. 4-hoog, onder het dank, op de hoek van het complex) is er een reductiefactor berekend. Bij de servicekostenafrekening wordt uw warmteverbruik vermenigvuldigd met deze reductiefactor. Hierdoor kan het zijn dat u tot nog toe altijd maar een deel van het werkelijke verbruik hoefde te betalen.

 • Mogen liggingcorrecties nog toegepast worden?

  Nee, de Warmtewet staat geen liggingcorrecties meer toe. Deze correctie komt per 1 januari 2014 te vervallen. Bij de kostenafrekening over 2014 mogen wij dus geen gebruik meer maken van liggingscorrecties. Hierdoor kunnen uw kosten hoger worden. Of er een liggingscorrectie werd toegepast op uw woning ziet u op uw afrekening over het stookseizoen.