Bezwaar Huurverhoging

Staat uw vraag hier niet tussen? Neemt u dan contact met ons op en stel uw vraag. U kunt ons gemakkelijk e-mailen

  Bezwaar huurverhoging

 • Hoe en wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

  Als u in 2017 een inkomensdaling heeft of verwacht doordat het inkomen van één of meer leden van uw huishouden daalt, dan blijkt pas ná het verstrijken van 2017 wat het werkelijke jaarinkomen is geweest. Een huurder kán direct na de inkomensdaling een huurverlaging voorstellen op basis van het actuele inkomen. Als wij het aannemelijk vinden dat de inkomensdaling leidt tot een lager jaarinkomen, dan kunnen wij instemmen met de voorgestelde huurverlaging. Dat kan bijvoorbeeld als u met pensioen gaat en het huishoudinkomen daardoor blijvend op jaarbasis onder de inkomensgrens zakt.

  Als wij niet met het huurverlagingsvoorstel instemmen – bijvoorbeeld omdat wij een inkomensstijging later in het jaar niet uitsluiten – dan kunt u het huurverlagingsvoorstel aan de Huurcommissie voorleggen. Maar aan de hand van een maandsalaris of maanduitkering kan de Huurcommissie niet het verzamelinkomen van het lopende jaar herleiden. Wilt u in dit geval een huurverlaging kunnen afdwingen via de Huurcommissie, dan kunt u dit pas doen wanneer de Belastingdienst uw verzamelinkomen over 2017 heeft vastgesteld.

  Een verzoek tot huurverlaging kan het hele jaar door worden ingediend.

 • Wanneer vraagt Bo-Ex een tweede inkomensverklaring op?

  Als u in een bezwaar aangeeft dat het inkomen van 2014 op de inkomensverklaring niet juist is. Bijvoorbeeld omdat het aantal inkomensontvangers op de peildatum niet klopt of omdat het inkomen later op een ander bedrag is vastgesteld. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. De tweede inkomensverklaring vragen wij op in juli 2016.

 • Hoe kan ik bewijzen dat mijn huishoudinkomen in 2015 lager was dan in 2014?

  Dat dient u te bewijzen door een door de Belastingdienst afgegeven verklaring (IBRI-formulier) omtrent de inkomensgegevens over het jaar 2015 van alle bewoners die ingeschreven staan op uw adres aan Bo-Ex te overhandigen.

 • Hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

  U kunt vóór 1 juli 2017 een bezwaarschrift bij ons indienen. Het formulier hiervoor kunt u downloaden op de site van de Huurcommissie. Daarmee geeft u aan dat u niet met de voorgestelde huurverhoging instemt. U hoeft de voorgestelde huurverhoging niet te betalen, want zolang niet over uw bezwaar is beslist blijft de huurprijs die gold vóór het huurverhogingsvoorstel de geldende huurprijs. U doet er natuurlijk wel goed aan om het verschil in huurprijs apart te zetten voor het geval dat de Huurcommissie de voorgestelde huurverhoging wel redelijk vindt. U moet het verschil dan immers vanaf 1 juli 2017 bijbetalen.

  Verhuurders kunnen bezwaren niet eigenhandig afwijzen
  Als wij uw bezwaarschrift ongegrond achten, zullen wij de Huurcommissie vragen te beslissen over het huurverhogingsvoorstel. U en Bo-Ex moeten dan wel legeskosten betalen aan de Huurcommissie.

  Rappelprocedure
  Als
   u geen bezwaarschrift indient bij ons én u betaalt de huurverhoging ook niet, dan sturen wij u, naast gewone betalingsherinneringen, vóór 1 oktober 2017 ook een zogenaamde rappelbrief. Hierin herinneren wij u aan ons huurverhogingsvoorstel. Stemt u dan nog niet in met de huurverhoging, dan moet zélf voor 1 november 2017 bij de Huurcommissie vragen de huurverhoging te beoordelen. Doet u dat niet, dan is de huurverhoging een feit.

  Instemming door huurder
  Als u geen bezwaarschrift indient tegen het huurverhogingsvoorstel en de voorgestelde huurprijs gewoon betaalt, dan gaat u akkoord met de voorgestelde huurverhoging. De voorgestelde hogere huurprijs maakt dan deel uit van de huurovereenkomst en u hoeft verder niets te doen.

 • Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

  Dat kan via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. De inkomensverklaring over 2015 kan worden aangevraagd vanaf juni 2016

 • Kan Bo-Ex uw bezwaar afwijzen, omdat deze onterecht is?

  Nee, dat is niet mogelijk. Bo-Ex beoordeelt niet de juistheid van het bezwaar. Bo-Ex kan u er wel op wijzen dat een bezwaar naar de mening van Bo-Ex niet terecht is en de reden daarvoor aan te geven. Maar als u uw bezwaar niet intrekt, moet Bo-Ex het bezwaar doorsturen naar de Huurcommissie. Het is uiteindelijk aan de Huurcommissie om te bepalen of uw bezwaar wel of niet terecht is. Wordt u in het ongelijk gesteld dan moet u een bedrag van € 25 aan de Huurcommissie betalen. 

 • Wat gebeurt er als ik de huurverhoging niet betaal?

  Als u geen bezwaar heeft ingediend en vervolgens de huurverhoging niet betaalt dan stuurt  Bo-Ex u een betalingsherinnering. Misschien bent u vergeten om de huurverhoging te betalen. Betaalt u ook daarna de huurverhoging niet dan ontvangt u vóór 1 oktober een aangetekende herinnering van het voorstel tot huurverhoging. U heeft vervolgens tot 1 november de tijd om zelf alsnog een bezwaar tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie in te dienen. Let op, dit kan dan niet meer bij Bo-Ex! Hiervoor betaalt u € 25 aan de Huurcommissie. Dit bedrag krijgt u terug als de Huurcommissie u in het gelijk stelt. 

 • Ik heb een inkomensverklaring waarop nog geen definitief inkomen staat. Is dat een geldige onderbouwing van het inkomen in 2015?

  Ja, ook een inkomensverklaring met een ‘voorlopig’ inkomen is geldig. De inkomensverklaringen over 2015 van de Belastingdienst geven op dit moment bijna nooit het definitief vastgestelde inkomen weer. Die verklaring geeft wel de definitieve inkomensgegevens van werkgevers en uitkeringsinstanties en is daarom volgens de regelgeving correct bewijsmateriaal. 

 • Kan ik na 1 juli nog bewijsstukken voor mijn bezwaar aanleveren?

  U kunt een bezwaar dat vóór 1 juli is ingediend nog na 1 juli nader onderbouwen. Bijvoorbeeld door het later inleveren van inkomensverklaringen (IBRI-formulier) of bewijsmateriaal voor de categorie chronisch zieken en gehandicapten. 

 • Wanneer kan ik een bezwaar indienen op basis van het inkomen?

  Dat kan alleen wanneer bij u sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging EN daarnaast één van onderstaande situaties op u van toepassing is:

  1. Uw huishoudinkomen vermeld op de inkomensverklaring klopt niet;

  2. Uw huishoudinkomen in 2015 of 2016 is lager dan het inkomen in 2014;

  3. Uw huishouden behoort tot de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten