Bo-Ex Panel

Wilt u meedenken met Bo-Ex? Dan willen wij u vragen u aan te melden voor ons online huurderspanel.

Belangrijk

Dit Bo-Ex Panel willen wij gebruiken om meer huurders een stem te geven. Als we weten wat u en onze andere huurders willen, kunnen we daarop reageren. Maximaal vier keer per jaar ontvangt u een vragenlijst. Ook STOK, onze huurdersbelangenorganisatie, vindt het Bo-Ex Panel belangrijk. De mening kennen van je achterban is ten slotte van grote waarde!

Aanmelden en informatie

U kunt zich per e-mail aanmelden voor het Bo-Ex Panel: klantenservice@boex.nl. Bo-Ex gaat zorgvuldig om met uw gegevens. 

Meer weten over het Bo-Ex Panel? Leest u dan de Veel gestelde vragen over het Bo-Ex Panel door.
 

Uitkomsten

december 2016

Landelijk zijn er steeds meer initiatieven van huurders die taken overnemen van woningcorporaties. Dit noemen we zelfbeheer. Bo-Ex onderzoekt de komende jaren de wensen en mogelijkheden van haar huurders. 206 huurders, leden van het Bo-Ex Panel, vulden de vragenlijst in. Een respons van ruim 30%. Ze hebben vooral behoefte aan meer overleg en inspraak bij Bo-Ex. Dat gebeurt nu te weinig of niet omdat zij niet weten bij welke corporatiemedewerker ze moeten zijn en/of geen tijd hebben. Ondersteuning willen zij graag in de vorm van advies over de aanpak en mogelijkheden rondom zelfbeheer. Een concreet actiepunt dat aansluit op de campagne die Bo-Ex samen met STOK gaat starten.

Samenvatting resultaten enquête zelfbeheer

 

juni 2015

In juni 2015 hielden we een enquête over Duurzaamheid onder de Bo-Ex Panelleden. Er zijn 248 Bo-Ex Panelleden die de enquête hebben ingevuld. Dit is een respons van 50%, iets lager dan bij de eerdere enquêtes. Het aantal is hoog genoeg om de uitkomsten representatief te laten zijn.

De resultaten van de enquête in juni nemen we mee in ons toekomstig beleid en projecten op het gebied van duurzaamheid. Hieronder geven we de uitkomsten kort aan.

U kunt hier een pdf downloaden met de uitkomsten en enkele daaraan verbonden actiepunten: Uitkomsten en actiepunten n.a.v enquête Duurzaamheid.

 

 

 

november 2014

In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de oplevering van de woning (het moment waarop mensen de sleutel krijgen) en naar ervaringen bij reparatieverzoeken.De respons was hoog: 256 panelleden vulden de enquête in. Dit is 62% van het Bo-Ex Panel.

In het samenvattende verslag van de resultaten kunt u  lezen wat wij gaan doen met de uitkomsten. Heeft u interesse in de antwoorden per vraag dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl.

 

voorjaar 2014

De enquête over Dienstverlening & Communicatie (voorjaar 2014) had een respons van 66%. Hiermee zijn wij erg blij!

In het samenvattende verslag van de resultaten kunt u  lezen wat wij gaan doen met de uitkomsten. Heeft u interesse in de antwoorden per vraag dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl.

 

oktober 2013

De uitkomsten van de eerste enquete over Veiligheid (oktober 2013) kunt u lezen in dit artikel. Heeft u interesse in het bekijken van specifiekere uitkomsten dan kunt u deze opvragen: klantenservice@boex.nl